Sunday, August 11, 2002

ÊÇ æÞÊí ÏÇäÔ�Çå äÑÝÊå ÈæÏã åãíÔå ÝßÑã Çíä ÈæÏ ßå �ÑÇ ÇíäÞÏÑ ÇÒ ÊåÑÇä æÔåÑåÇíö Ïí�å ãíÇä ÔãÇá ÊÇ Çíäßå...åí� æÞÊ Èå Çíä ãÕíÈÊ ÇäÔÇÇááå Ï�ÇÑ äÔíÏÊÇ Çíäßå ÑÝÊíã ÂÈÇÏÇä ÏÇäÔ�Çå. ÂÎ �ÔãÊæä ÑæÒ ÈÏ äÈíäå Ç�å åã ÎæÇÓÊíÏ ÈÑíÏÇæä ÇØÑÇÝ ÈÇ ÇÊæÈæÓ äÑíÏ ßå ÊãÇãö ÑÇå ÈíÇÈæä. ÂÏã ÛÕå ÇÔ ãí�íÑå. Çæä ãæÞÚ ÈæÏ ßå ÞÏÑ ãÇÒäÏÑÇä ÑÇ ÝåãíÏã.

ßå ãÇÒäÏÑÇä ÔåÑ ãÇ íÇÏ ÈÇÏ, åãíÔå ÈÑ æ ÈæãÔ ÂÈÇÏ ÈÇÏ
ãä ãíÎæÇåã ÈÏæäã ßå æÇÞÚÇ Çíä ÚßÓ ÇÒ ãÇÒäÏÑÇä åÓÊ íÇ äå. ÊÇ äÙÑö ÔãÇ �í ÈÇÔå¿
ÝÕá, ÝÕáö ÏÑæ ßÑÏä ÔÇáí åÓÊÔ æ Çíä ÚßÓ åã ÈíãäÇÓÈÊ ÈÇ ÔÇáíÒÇÑ äíÓÊ æáí ÇÒ ãÑÍáå äÔÇ ßÑÏä ÔÇáí �ÑÝÊå ÔÏå. ÈíÔÊÑ Èå ÎÇØÑ ÞÔä�í ÇíäÌÇ �ÒÇÔÊãÔ.

È�ÐÇÑ ßå ÈÑ ÔÇÎå Çíä ÕÈÍö ÏáÇæíÒ
ÈäÔíäã æ ÇÒ ÚÔÞ ÓÑæÏí ÈÓÑÇíã
Âä�Çå Èå ÕÏ ÔæÞ �æ ãÑÛÇäö ÓÈßÈÇá
�Ñ�íÑã ÇÒ Çíä ÈÇã æ Èå Óæí Êæ ÈíÇíã